Publicerad den

KALLELSE Års- och Medlemsmöte onsdagen 12 februari

KALLELSE ÅRSMÖTE OCH Medlemsmöte onsdagen 12e februari 2020 klockan 19.00
Klubblokalen Ringstorp, Kurirgatan 1/ torget, plan 2, Helsingborg

KVÄLLENS PROGRAM

Årsmöte
Se dagordning nedan

Tipps och trix
Thomas och Per visar effekten av olika typer av kamerainställningar

Medlemsfilmer
På begäran visas filmen Öresundskraft 150 år (Per Lundgren)
Ps. Vi efterlyser fler medlemsfilmer att visa på våra medlemsmöten!!!! 

Glöm inte betala medlemsavgiften för 2020
Bank: Swedbank, Bankgiro: 233- 4548 Swish: 1233222205 Medlemsavgift: enskild: 300:-, familj: 400:-, ungdom under 20 år: 50:-

Kommande program
11 mars: Animerad film. 
Vi får besök av Johan Thörnqvist från företaget Frends & Family som är ett produktionsbolag i Helsingborg som gör animerad film!

ÅRSMÖTES DAGORDNING 12 februari

 1. Val av mötesordförande.
 2. Val av protokollförare.
 3. Val av två justerare tillika rösträknare.
 4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna året.
 7. Fråga om ekonomisk berättelse. Balans- och resultaträkning, revisorernas
  revisionsberättelse. 7a Vinstdisposition. Årets vinst överföres till ny räkning år 2020.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår.
 10. Val av ordförande och styrelseledamöter.
 11. Val av två revisorer för ett år.
 12. En valberedning av två personer väljs på ett år. En av dessa utses vara
  sammankallande.
 13. Verksamhetsplan för 2020
 14. Övriga ärenden.

VÄLKOMMEN

Hälsar
Styrelsen