Stadgar

Stadgar

Antagna vid årsmötet 2017-02-08 

Stadgar och Arbetsordning för Skånes Film- och Videoklubb ansluten till Sveriges Film- och Videoförbund (SFV).

Föreningens namn
1 § Föreningens namn är Skånes Film- och Videoklubb med organisationsnummer 802488-2030. Föreningen är en ideell förening.

Föreningens ändamål
2 § Föreningens syfte är att bedriva filmverksamhet genom att anordna olika typer av sammankomster med föredrag, kurser, demonstrationer, utställningar och tävlingar. På dessa sammankomster ska vi förkovra oss inom det tekniska och konstnärliga området och utveckling. Medlemmarnas kontaktnät och kompetens ska fungera som kunskapsbank som är tillgänglig för alla. Filmvisningar av medlemmarnas filmer är ett återkommande inslag på dessa sammankomster.

Styrelsens säte
3 § Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Helsingborg.

Föreningens styrelse
4 § Föreningens styrelse skall bestå av ordförande samt minst fyra och högst sex övriga ledamöter.

Styrelsen väljs på årsmötet som avhålls i februari månad. Först fastställer årsmötet det antal styrelseledamöter den nya styrelsen ska ha, varefter val förrättas.

Först väljs ordföranden på ett år och därefter väljs övriga ledamöter växelvis på vardera två år.

Efter mötet konstituerar styrelsen sig.

5 § Styrelsen skall sammanträda så ofta ordföranden tycker att det behövs, dock minst två gånger årligen. Styrelsen skall också sammanträda om fler än hälften av styrelsemedlemmarna anser att det behövs.

Styrelsen är beslutför om fler än hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Tecknande av firma
6 § Föreningen tecknas av ordföranden jämte kassören. Styrelsen äger utfärda fullmakt för medlem att teckna föreningen. Sådan fullmakt skall vara tidsbegränsad att gälla högst ett kalenderår.

Räkenskapsår
7 § Föreningens räkenskapsår omfattar vanligt kalenderår, alltså 1 januari – 31 december.

Årsmöte
8 § Årsmöte skall hållas årligen före februari månads utgång.

Kallelse till årsmöte skall av styrelsen utfärdas senast två veckor före ordinarie respektive extra årsmöte.

Kallelse till årsmöte sker med e-post. Om medlem saknar epostadress ska detta meddelas styrelsen i samband då årsavgiften betalas. Kallelse sker i dessa fall via brev.

På ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas:

 1. Val av mötesordförande.
 2. Val av protokollförare.
 3. Val av två justerare tillika rösträknare.
 4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna året.
 7. Fråga om ekonomisk berättelse. Balans- och resultaträkning, revisorernas
  revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår (innevarande år).
 10. Val av ordförande och styrelseledamöter.
 11. Val av två revisorer för ett år.
 12. En valberedning av två personer väljs på ett år. En av dessa utses vara
  sammankallande.
 13. Övriga ärenden.

Medlem som önskar ärende upptaget vid ordinarie årsmöte skall skriftligen presentera sitt ärende till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

Extra årsmöte
9 § Extra årsmöte hålls när styrelsen anser att det krävs eller då minst 50 % av föreningens medlemmar kräver det.

10 § Vid årsmöte äger varje medlem en röst. Medlems rösträtt kan ej utövas genom ombud.

Medlemskap
11 § Till medlem kan antas varje fysisk person som vill verka för föreningens ändamål och som betalar in medlemsavgift. Medlemsavgiften ska vara betald senast 30 dagar efter årsmötet.

Uteslutning av medlem
12 § Medlem kan av årsmötet uteslutas ur föreningen om medlemmen bryter mot föreningens stadgar, handlar på ett sådant sätt att han skadar föreningen eller motarbetar föreningens intressen. Medlems som inte fullgör sin betalningsskyldighet utesluts ur föreningen.

Ändring av stadgar
13 § Ändring av dessa stadgar får endast göras av årsmötet. För att stadgeändring skall kunna ske måste det ha angivits i kallelsen till årsmötet att fråga om stadge-ändring kommer att behandlas.

Fråga om ändring av stadgarna måste bifallas av minst två tredjedelar av de röstberättigade på årsmötet för att anses ha vunnit bifall.

Föreningens upplösning
14 § Föreningen kan upplösas av två på varandra följande årsmöten. Vid årsmötena måste minst fyra femtedelar av de röstberättigade deltagarna rösta för en upplösning. Vid upplösningen skall föreningens tillgångar fördelas lika mellan föreningens medlemmar.