Publicerad den

KALLELSE ÅRSMÖTE OCH Medlemsmöte onsdagen 14e februari 2018 klockan 19.00

KALLELSE ÅRSMÖTE OCH Medlemsmöte onsdagen 14e februari 2018 klockan 19.00

Klubblokalen Ringstorp, Kurirgatan 1/ torget, plan 2, Helsingborg

OBS! Vi vill få in medlemsfilmer som vi kan recensera på våra medlemsmöten!

 

ÅRSMÖTES DAGORDNING

 1. Val av mötesordförande.
 2. Val av protokollförare.
 3. Val av två justerare tillika rösträknare.
 4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna året.
 7. Fråga om ekonomisk berättelse. Balans- och resultaträkning, revisorernas
  revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår (innevarande år).
 10. Val av ordförande och styrelseledamöter.
 11. Val av två revisorer för ett år.
 12. En valberedning av två personer väljs på ett år. En av dessa utses vara
  sammankallande.
 13. Övriga ärenden.

Bilagor, Årsberättelse 2017, Verksamhetsplan 2018, Balans och resultaträkning 2017 samt Valberedningens förslag till styrelse 2018

 

VÅRT ORDINARIE MEDLEMSMÖTE

Tom och Lennart!

Hjälpmedel vid filmning och redigering.

Belysning, 7” monitor, puffskydd vid inspelning av tal.

 

FILMKLIPP

Voljärfilm om berguv och tornfalk, ca 3 min.

Myrstack, ca 2 min. Diskussion om ämne till ett större filmprojekt.

 

TIPPS&TRIX

Filma med stjärnfilter – visning av ett filmklipp.

Filmtipps från Moderskeppet (GoPro). Powerpoint visning.

Ljudnivå vid redigering. Exempelbild visas.

Ett snabbkommando vid redigering.

 

MEDLEMSFILMER

Vid avsaknad av filmer har jag en film som ej är klar som kan visas. Den är på ca 17 min.

”Takläggning av spåntak med takstickor, sticketak!”.

 

 

GLÖM INTE BETALA MEDLEMSAVGIFTEN EFTER ÅRSMÖTET MEN FÖRE 15 MARS

Medlemsavgift: enskild: 300:-, familj: 400:-, ungdom under 20 år: 50:- Bankgiro: 233- 4548 

VÄLKOMMEN

Hälsar

Styrelsen