Publicerad den

KALLELSE ÅRSMÖTE och medlemsmöte i NYA KLUBBLOKALEN, onsdagen 8 februari

KALLELSE ÅRSMÖTE och medlemsmöte i NYA KLUBBLOKALEN, Helsingborgs Fotoklubb Kapplöpningsgatan 6 i Helsingborg onsdagen 8 februari 2023 klockan 19.00. 

Till kvällens möte bjuder vi även in intresserade medlemmar från Helsingborgs Fotoklubb efter vårt årsmöte. 

KVÄLLENS PROGRAM

Årsmöte

Se dagordning nedan

MultiCam

Redovisning av MultiCam uppdraget från förra mötet. Göran och Thomas!

Filmdramatisering

Christer och Jimmy föreläser i ämnet och ger oss en övningsuppgift till nästa möte.

Medlemsfilm/Inspirationsfilm

Om vi hinner  

ANSÖK OM RESEBIDRAG SENAST 1/2

Glöm inte ansöka om resebidraget på totalt 10000 kronor till ett ”medlemsuppdrag”. Uppdraget går ut på att minst 2 medlemmar ger sig ut på ett uppdrag/resa typ resan till Färöarna/Italy eller ett besök på någon mässa etc. 

Syftet med resan ska vara att man kommer tillbaka till klubben och förmedlar sina upplevelser i syfte att övriga medlemmar kan tillgodoräkna sig denna kunskap. Dessa två personer ska ansvara för programmet vid två medlemsmöten. Ansökan ska göras till styrelsen senast 1/2 där man anger resmål och syfte och mål med resan samt hur detta ska återrapporteras till övriga medlemmar. Styrelsen är noga med att det ska vara minst två personer från filmklubben i detta uppdrag.

Glöm inte betala medlemsavgiften för 2023 
EFTER DET VI BESLUTAT OM AVGIFTEN PÅ ÅRSMÖTET 8/2

Bank: Swedbank, Bankgiro: 233- 4548 Swish: 123 322 22 05Medlemsavgift: enskild: xx:-, familj: xx:-, ungdom under 20 år: xx:-

Kommande program

8/3 Patrick och Per föreläser om kvällens ämne (ännu inte fastställt)
Jimmy och Christer återkopplar kring förra månadens ”Filmdramatiserings uppdrag” 

Övriga mötesdagar:
12/4, 13/9, 11/10, 8/11, 13/12. Majmötet ej beslutad. 

ÅRSMÖTES DAGORDNING 8e FEBRUARI 2023

 1. Val av mötesordförande.
 2. Val av protokollförare.
 3. Val av två justerare tillika rösträknare.
 4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna året.
 7. Fråga om ekonomisk berättelse. Balans- och resultaträkning, revisorernas
  revisionsberättelse. 7a Vinstdisposition. Årets vinst överföres till ny räkning år 2023.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår.
 10. Val av ordförande och styrelseledamöter 2023.
 11. Val av två revisorer för ett år.
 12. En valberedning av två personer väljs på ett år. En av dessa utses vara
  sammankallande.
 13. Verksamhetsplan och budget för 2023
 14. Inkomna motioner till styrelsen före 1/2.

VÄLKOMMEN

Hälsar
Styrelsen