Publicerad den

KALLELSE års- och medlemsmöte, onsdag 9 feb

KALLELSE ÅRSMÖTE och medlemsmöte i klubblokalen på Ringstorp, onsdagen 9e februari 2022 klockan 19.00

KVÄLLENS PROGRAM

Årsmöte

Se dagordning nedan

Färgkorrigeringsprojektet

Redovisning av färgkorrigeringsuppdraget från januarimötet

Nytt uppdrag till nästa möte

Medlemmarnas fotolåda

Göran visar sina prylar och hur han arbetar med dom

Medlemsfilms projekt

Lennart Mattson berättar om ”termikstråket”  

Inspirationsfilmer

Vi startar upp ett nytt projekt i syfte att sporra varandra i att göra mer film. Vi berättar och funderar på våra framtida filmprojekt. Målet kan vara minutfilm till Sfilms filmfestival eller film till klubbens sommarfilmtävling i september.

ANSÖK OM RESEBIDRAG SENAST 9/2

Glöm inte ansöka om resebidraget på totalt 10000 kronor till ett ”medlemsuppdrag”. Uppdraget går ut på att minst 2 medlemmar ger sig ut på ett uppdrag/resa typ förra årets Färöresa eller ett besök på någon mässa. Syftet med resan ska vara att man kommer tillbaka till klubben och förmedlar sina upplevelser i syfte att övriga medlemmar kan tillgodoräkna sig denna kunskap. Ansökan ska göras till styrelsen senast 9/2 där man anger resmål och syfte och mål med resan samt hur detta ska återrapporteras till övriga medlemmar. Styrelsen är noga med att det ska vara minst två personer från filmklubben i detta uppdrag.

Glöm inte betala medlemsavgiften för 2022

Bank: Swedbank, Bankgiro: 233- 4548 Swish: 123 322 22 05Medlemsavgift: enskild: 300:-, familj: 400:-, ungdom under 20 år: 50:-

Kommande program

9/3 Rolf Hamark berättar och visar lite kring sina projekt och dokumentära filmer

14/4 Det inställda föredraget i januari, Christoffer Nilsson demonstrerar vad man kan åstadkomma för film med hjälp av den senaste tekniken med drönare.

ÅRSMÖTES DAGORDNING 9e FEBRUARI 2022

 1. Val av mötesordförande.
 2. Val av protokollförare.
 3. Val av två justerare tillika rösträknare.
 4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna året.
 7. Fråga om ekonomisk berättelse. Balans- och resultaträkning, revisorernas
  revisionsberättelse. 7a Vinstdisposition. Årets vinst överföres till ny räkning år 2022.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår.
 10. Val av ordförande och styrelseledamöter 2022.
 11. Val av två revisorer för ett år.
 12. En valberedning av två personer väljs på ett år. En av dessa utses vara
  sammankallande.
 13. Verksamhetsplan och budget för 2022
 14. Inkomna motioner till styrelsen före 2/2.

VÄLKOMMEN

Hälsar
Styrelsen