Publicerad den

KALLELSE Års- & medlemsmöte onsdag 13 februari

Välkommen till årsmöte och medlemsmöte onsdagen 13e februari 2019 klockan 19.00
Klubblokalen Ringstorp, Kurirgatan 1/ torget, plan 2, Helsingborg

Kvällens program!
Årsmöte, se nedan!
Tipps och trix, när Thomas vill sända live!
Medlemsfilmer, Hurtig rutten av Tom, Min enda ”lite” roliga film av Per, Lite annat smått o gott!

KALLELSE ÅRSMÖTE OCH Medlemsmöte onsdagen 13e februari 2019 klockan 19.00

Klubblokalen Ringstorp, Kurirgatan 1/ torget, plan 2, Helsingborg

ÅRSMÖTES DAGORDNING

 1. Val av mötesordförande.
 2. Val av protokollförare.
 3. Val av två justerare tillika rösträknare.
 4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna året.
 7. Fråga om ekonomisk berättelse. Balans- och resultaträkning, revisorernas
  revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår (innevarande år).
 10. Val av ordförande och styrelseledamöter.
 11. Val av två revisorer för ett år.
 12. En valberedning av två personer väljs på ett år. En av dessa utses vara
  sammankallande.
 13. Övriga ärenden.

 

Övrigt program på medlemsmötet 13 februari kommer som vanligt en vecka före mötet!